Bất động sản hết thời bấu víu vào “bầu sữa” tín dụngViệc siết tín dụng với bất động sản sẽ làm ảnh hưởng lớn đến thị trường và buộc các doanh nghiệp phải tìm cách hợp tác với nhau, thu hút vốn từ quỹ đầu tư nước ngoài.

0 nhận xét: